Általános szerződési

feltételek

Szolgáltatási szerződés
Tárhely biztosítás internetoldal és E-mail postafiókok üzemeltetéséhez

 

 1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma
  1. A Somogy Design Kft. (7400 Kaposvár, Hunyadi János utca 72. Adószám: 22669041-2-14, Cégjegyzékszám: 14-09-310264, Képviselő: Csere Tamás ügyzető) (a továbbiakban Szolgáltató) szolgáltatásait megrendelő ügyfelek (a továbbiakban Előfizető) részére biztosítja a https://www.sostarhely.hu internetes oldalon közzétett áron webhosting és e-mail szolgáltatásokat ezen szolgáltatási szerződés szerint.
  2. Megrendelő a https://sostarhely.hu weboldalon leadott online megrendeléssel megrendeli és előre fizetés után igénybe veszi Szolgáltató szolgáltatásait.
  3. Az Előfizető részéről a szolgáltatás megrendelése, valamint a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése szerződéskötésnek minősül. Az Előfizető a szolgáltatás megrendelésével, a szolgáltatási díj kifizetésével, illetve amennyiben ilyen dokumentum készült a szolgáltatás megrendelőlapjának aláírásával elfogadja ezen szolgáltatási szerződésben foglaltakat.
 2. A Szerződés hatálya
  1. A Szerződés a szolgáltatás Előfizető részére történő visszaigazolás napjától érvényes, a Szerződésben foglalt időtartamra. Határozott idejű szerződés esetén a szerződés lejárta előtt e-mailben értesítjük az Előfizetőt, mely automatikus e-mail tartalmazza a szolgáltatások megnevezését, díját, és esedékességét, valamint a szolgáltatás esedékes díját tartalmazó díjbekérőt. A szerződés meghosszabbításának feltétele a díjbekérő kiegyenlítése. Szolgáltató köteles a díjbekérőt minimum 8 nappal az esedékesség előtt kiküldeni.
  2. Előfizető jogosult a Szerződésen szereplő dátumtól számított 8 napon belül elállni a szerződéstől.
  3. Az Előfizető bármikor bővítheti, kiegészítheti az általa megrendelt szolgáltatásokat.
  4. Mindkét fél jogosult jelen szerződés indoklás nélküli felmondására. A felmondás írásban (postai úton vagy e-mailben) történhet. A rendes felmondás mind az Előfizető, mind a Szolgáltató részéről 30 naptári nap.
  5. Mindkét félnek lehetősége van a szerződés azonnali felmondására, amennyiben a másik fél nem teljesíti a jelen szerződésben foglaltakat.
  6. Rendes vagy azonnali felmondás esetén, ha a felmondás a Szolgáltató részéről történik, valamint ha Előfizető azonnali felmondással él, akkor az előre fizetett díj hátralévő időre arányos részét az Előfizető visszakapja.
  7. Előfizető részéről történő rendes felmondás esetén az előre fizetett díjból részösszeg nem jár vissza.
 3. Szolgáltató jogai és kötelezettségei
  1. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelés visszaigazolásától, a szükséges dokumentumok beérkezésétől, illetve a szolgáltatás díjának teljesítésétől (amely később következik be) számított 5 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok az esetleges kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.
  2. A Szolgáltató jogosult a megrendelőlapon megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak (év, félév, negyedév, hónap) elején előre történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Szolgáltató Előfizető részére úgynevezett díjbekérőt állít ki, amelyet E-mail útján juttat el a regisztrációkor megadott E-mail címre, valamint a https://www.sostarhely.hu ügyfélkapu címen is tárol előfizetői részére. A díjbekérő számviteli elszámolásra nem alkalmas, Szolgáltató a szolgáltatások számláját a díjbekérő kiegyenlítésének napjával állítja ki. Szolgáltató nem felel a díjbekérő bármely okból bekövetkező kézbesíthetetlenségéből (például hibás vagy megszűnt E-mail cím, fogadó fél által levélszemétnek minősített, vagy egyéb okból eldobott üzenet, stb.) fakadó esetleges károkért.
  3. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató által benyújtott számla vagy díjbekérő határidőre történő pénzügyi rendezését bármely ok miatt elmulasztja, a Szolgáltató jogosult az Előfizetőt részben vagy teljesen korlátozni az általa megrendelt szolgáltatások használatában mindaddig, amíg az Előfizető a teljes hátralékos összeget ki nem egyenlíti. Szolgáltatót a korlátozásból eredő bármilyen kár, üzleti hátrány, elmaradt haszon, stb. tekintetében felelősség nem terheli.
 A díjbekérő esedékességéről rendszerünk a határidő lejárta előtt két alkalommal figyelmeztető E-mailt küld, majd a díjbekérő lejáratát követő első napon a weboldal valamint az E-mail címek, FTP és adatbázis hozzáférések elérhetőségét korlátozza. Ebben az állapotban a szolgáltatás tárgy sem az igénybe vevő, sem  látogatói számára nem érhető el. Korlátozott állapotban Szolgáltató további 30 napig tárolja előfizető minden adatát. Amennyiben Előfizető fennálló tartozását rendezi, Szolgáltató a szolgáltatást ismételten aktiválja. Amennyiben Előfizető a díjbekérő kapcsán 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, Szolgáltató a szerződést felmondottnak tekinti, az előfizető adatait, valamint a hozzáféréshez szükséges azonosítókat és jelszavakat törli. Előfizető tudomásul veszi, hogy ebben az esetben adatai visszaállítására nincs mód.
  4. A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására havi 99,90%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, melyek maximális száma évente két alkalom, maximális időtartama összesen két óra. Amennyiben a Szolgáltató  a 99,90%-s rendelkezésre állásnak nem tesz eleget, Előfizető jogosult arányos jóváírást kérni a következő tárgyidőszak számlájában. Szolgáltató és előfizető kikötik, hogy a rendelkezésre állás tekintetében elfogadják a uptimerobot.com által üzemeltetett www.uptimerobot.com monitoring szolgáltatás által szolgáltatott adatokat. A Szolgáltatóra vonatkozó adatok tájékoztató jellegű összefoglalóját Szolgáltató közzéteszi a https://www.sostarhely.hu/rendelkezesreallas felületen, részletes adatokat pedig előfizető kérésére elektronikus formában biztosít.
  5. A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez az info@sostarhely.hu E-mail címen.
  6. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 8 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható egyoldalúan. Előre kifizetett szolgáltatás esetén a díjmódosítás a következő díjesedékesség alkalmával kerül érvényesítésre.
  7. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért. Szolgáltató minden éjszaka 00:00 és 04:00 között adatmentést végez külső, független szerverre, amely mentéseket 15 naptári napig megőriz. A mentett adatokhoz Szolgátató biztonsági okokból közvetlen hozzáférést nem biztosít, a megjelölt napi mentést viszont munkanapokon 08:00 és 16:00 között 90 percen belül, munkaidőn kívül vagy hétvégi és ünnepnapokon 12 órán belül Előfizető rendelkezésére bocsájtja. Az adatmentés magában foglalja a felhasználó webes adatait, E-mailjeit, MySQL adatbázisait, valamint az adminisztrációs felület konfigurációs beállításait. Szolgáltató felhívja Előfizető figyelmét arra a tényre, hogy ha egy fájl, E-mail, konfigurációs beállítása, vagy adatbázis bejegyzés még azelőtt törlődik, hogy a létrejöttét követő első biztonsági mentés lefutna, a kérdéses objektumról nem készül mentés. Szolgáltató a rá bízott adatok biztonsági mentésének megsemmisítéséről a jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnését követően három munkanapon belül gondoskodik. Ezután az adatok sem az előfizető, sem harmadik fél részére nem nyerhetőek vissza.
  8. A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra.
  9. Szolgáltató jogosult Előfizető weboldalát referenciái között feltüntetni, arról fényképet készíteni és hivatkozással együtt saját weboldalán elhelyezni.
  10. A Szolgáltató jogosult a jelen szolgáltatási szerződést egyoldalúan módosítani, azonban erről tájékoztatni kell az ügyfeleit a változás érvénybe lépése előtt.
 4. Előfizető jogai és kötelezettségei
  1. Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat a hatályos jogszabályoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően, és jóhiszeműen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.
  2. Az Előfizető nem terjeszthet, és nem publikálhat a Szolgáltató által biztosított szolgáltatások felhasználásával a hatályos törvények által tiltott szöveget, képet, jelképet vagy jogosulatlanul harmadik fél által levédett vagy birtokolt szerzői jog oltalma vagy egyéb szellemi alkotásokat védő jogszabályok oltalma alá eső alkotást vagy művet. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy hatósági felkérésre az előfizetőt az előzőekkel ellentétes magatartása miatt a Szolgáltató által biztosított szolgáltatások használatában időlegesen vagy véglegesen a Szolgáltató korlátozhatja. Ezen korlátozás következtében történt esetleges, az Előfizető érdekkörébe eső károkozásért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, vele szemben az Előfizető ilyen kártérítési igénnyel nem lép fel és kizárólag az Előfizető felel harmadik személyek felé azok tartalmáért.
  3. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal Előfizető által a szerverein elhelyezett adatok, fájlok tartalmáért.
  4. A szolgáltatások használatát lehetővé tevő jelszavakat és ezekkel azonos célt szolgáló azonosítókat a Szolgáltató jogosult bármikor, az Előfizetővel történt előzetes egyeztetés nélkül is megváltoztatni, amennyiben ezen változás elmaradása a Szolgáltató számára kárt okozna. Ezen változásokról a Szolgáltató köteles késedelem nélkül tájékoztatni az Előfizetőt, valamint az új jelszavakhoz és azonosítókhoz köteles haladéktalanul hozzáférést biztosítani.
  5. Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az megrendelőlapon megadott díjat megfizetni. Az Előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, szüneteltetésére, illetve a törvényben előírt mértékű késedelmi kamatok igénylésére.
  6. Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő károk – például de nem kizárólag, kézbesíthetetlen számla vagy díjbekérő miatti fizetési elmaradás, illetve ebből eredő szolgáltatás korlátozás –  Előfizetőt terheli.
  7. Előfizető vállalja, hogy a szolgáltatás által igénybevett adatforgalmi sávszélességet ésszerű keretek között tartja, a tárhelyen nem üzemeltet „letöltőközpontot”.
  8. Előfizető a szerver számítógép korlátlanul rendelkezésre álló erőforrásait (processzor, memória és sávszélesség) oly módon jogosult igénybe venni, hogy azzal ne csorbuljon ugyanazon a szerveren szolgáltatást igénybevevő más ügyfelek jogai (‘fair-use’).
  9. Előfizető az általa megrendelet, és Szolgáltató által számára biztosított szolgáltatás részét vagy egészét sem díjmentesen, sem díj fejében nem értékesítheti harmadik fél részére.
  10. Szolgáltató adminisztrációs felületet biztosít Előfizető részére, melynek igénybevételével Előfizető képes lesz a Szolgáltató közreműködése nélkül: aldomaint és domain aliast létrehozni, E-mail címet létrehozni, törölni, meglévő E-mail cím paramétereit módosítani (jelszó, átirányítás, automatikus válasz), ftp felhasználót létrehozni, módosítani, törölni, jelszóval védett területeket definiálni, MySQL adatbázisokat létrehozni és módosítani, MySQL felhasználókat létrehozni, módosítani és törölni. Szolgáltató szavatolja, hogy az adminisztrációs felületen végett módosítások a módosítás elvégzését követően 10 percen belül életbe lépnek. Kivételt képez ez alól a Domain Alias létrehozás, mely esetében az aktiválás előtt a szolgáltató minden esetben ellenőrzi, hogy a létrehozni kívánt domain alias az előfizető érdekkörébe tartozik-e, illetve hogy a szolgáltatás megelőző pontjában foglaltakat nem sérti-e. Szolgáltató az adminisztrációs felület hibás vagy helytelen használatából eredő károkért, esetleges adatvesztésekért felelősséget nem vállal.
 5. Vis Major
  1. Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények különösen: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.
  2. A már teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól ezen események sem jelentenek mentességet.
 6. Egyebek
  1. A jelen szolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
   Felek a szerződésből eredő bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti illetékességgel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.